Regulamin e-sklepu chrupka.pl

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.chrupka.pl.

Sprzedającym jest spółka Wytwórnia Pasz "Lira" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krzywiniu wpisaną przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego -Rejestr Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000149448, Numer Identyfikacji Podatkowej: 6981846477, numer w rejestrze REGON 36778118300000.

§ 1

 1. Użyte w treści niniejszego Regulaminu sformułowania oznaczają:

a) Regulamin - niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

b) Sprzedający - spółka Wytwórnia Pasz "Lira" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krzywiniu, świadcząca usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

c) Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.

d) Konsument - Klient będący osobą fizyczną, dokonującą zakupu za pośrednictwem Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

e) Zamówienie - oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia ze Sprzedającym Umowy Sprzedaży.

f) Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem platformy internetowej Sklepu.

g) Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

h) Sklep Internetowy (Sklep) - serwis internetowy dostępny pod adresem: www.chrupka.pl. za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.

i) Usługa dodatkowa - usługa świadczona przez Sprzedającego na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.

j) System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

§ 2

Zasady ogólne.

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.chrupka.pl.

 2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się przezeń z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia. Sklep internetowyprowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

 3. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane oraz są wolne od wad fizycznych i prawnych.

 4. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet.

§ 3

 1. Celem zawarcia Umowy sprzedaży niezbędna jest rejestracja Klienta w Sklepie internetowym.

 2. Rejestracja Klienta polega na wypełnieniu przezeń formularza dostępnego na Stronie internetowej i aktywacji konta w systemie teleinformatycznym Sklepu internetowego poprzez uruchomienie w przeglądarce internetowej strony internetowej znajdującej się pod adresem URL zamieszczonym w wiadomości wysłanej przez Sprzedawcę do Klienta.

 3. Podanie wskazanych poniżej danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu rejestracji i zawarcia umowy sprzedaży:

a) imię i nazwisko,

b) adres poczty elektronicznej,

c) adres zamieszkania,

d) adres do wysyłki - jeżeli jest inny niż adres zamieszkania Klienta,

e) telefon kontaktowy,

f) Numer Identyfikacji Podatkowej - w przypadku Klientów prowadzących działalność gospodarczą.

 1. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania za pomocą udostępnionych funkcjonalności systemu informatycznego Sklepu internetowego oraz do zgłoszenia żądania usunięcia swoich danych, jeżeli zostały zebrane z naruszeniem przepisów lub są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 2. Klient oświadcza, że został poinformowany o celu, zakresie zbierania i przetwarzania danych przez Sprzedawcę, prawie wglądu do swoich danych i ich poprawiania, uprawnieniach do żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych przez Sprzedawcę.

 3. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail.

 4. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta, składających się z min. 6 znaków. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez osoby trzecie, które weszły w posiadanie danych niezbędnych do logowania.

 5. Dokonując rejestracji Klient potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje go w całości.

 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych podanych przez Klienta podczas rejestracji za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie. Sprzedawca uprawniony jest do usunięcia konta założonego w systemie informatycznym Sklepu internetowego w przypadku, gdy podane dane są oczywiście nieprawdziwe lub w każdym innym uzasadnionym przypadku.

 7. W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

§ 4

Składanie zamówień.

 1. Zamówienia są przyjmowane przez Stronę internetową.

 2. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

 3. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail. Dodatkowo warunkiem skutecznego złożenia zamówienia jest potwierdzenie przez Sprzedawcę złożonej oferty zakupu w formie elektronicznego potwierdzenia przesłanego na adres e-mail Kupującego.

 4. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy lub znacznie utrudniony Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia, zaś Kupującemu nie przysługują z tegoż tytułu wobec Sprzedającego żadne roszczenia.

 5. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

 6. Wszelkie informacje o warunkach dostawy, w tym o sposobie dostawy, kosztach dostawy i terminie dostawy zamówionych produktów, a także o możliwych sposobach płatności znajdują się na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce DOSTAWA i Klient ma możliwość zapoznania się z nimi przed złożeniem zamówienia.

 7. Cena sprzedaży może zostać obniżona, jeżeli Klient wprowadzi przed zakończeniem procesu składania zamówienia posiadany kod promocyjny. Podczas składania zamówienia Klient może wykorzystać kod promocyjny tylko jednokrotnie. Wykorzystanie kodu promocyjnego wyłącza możliwość skorzystania z innych promocji chyba, że co innego wynika z warunków tych promocji. Klientowi nie przysługuje wobec Sprzedawcy roszczenie o obniżenie ceny sprzedaży.

 8. Warunkiem realizacji zamówienia, rozumianej jako wysłanie zamówionych produktów do Klienta, jest zaksięgowanie ceny sprzedaży wraz z kosztami dostawy na rachunku bankowym Sprzedawcy lub otrzymanie przez Sprzedawcę potwierdzenia zapłaty przed podmiot obsługujący płatności elektroniczne chyba, że produkty wysyłane są za pobraniem.

 9. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze Sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.

 10. Klient zobowiązuje się do odbioru zamówionych produktów wysłanych za pobraniem. W przypadku nie podjęcia przesyłki Sprzedający może obciążyć Kupującego kosztami związanymi z wysyłką towaru oraz kosztami administracyjnymi.

 11. Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, Sklep w ramach realizacji umowy z Kupującym jest zobowiązany przesłać Kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.

 12. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania paragonu fiskalnego lub faktury VAT, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, stosownie do art. 106n Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.

 13. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą lub wyborem opcji „za pobraniem”.

§ 5

Koszty i termin wysyłki.

 1. Towar wysyłany jest przez Sprzedającego pod adres wskazany w formularzu zamówienia.

 2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich JASFBG i DPD.

 3. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym Towarze na stronach serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki „za pobraniem”. Przy wyborze opcji płatności „przelew” lub „przelewy24.pl” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).

 4. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Klient może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w link „Koszty dostawy”.

§ 6

Odstąpienie od umowy.

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania Przedmiotu transakcji, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Usługodawcy.

 2. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

 3. Zwrot Przedmiotu transakcji winien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres Usługodawcy.

 4. Sprzedawca dokona zwrotu ceny sprzedaży przelewem na wskazany przez Klienta rachunek bankowy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Przedmiotu transakcji dokonanego zgodnie z niniejszym Regulaminem.

§ 7

Procedura reklamacji.

 1. W przypadku stwierdzenia przez Konsumenta niezgodności zakupionego produktu z umową przysługuje mu prawo do wniesienia reklamacji.

 2. Reklamacja powinna zostać sporządzona w formie pisemnej i zawierać:

a) określenie reklamowanego produktu,

b) określenie stwierdzonych wad,

c) żądanie Klienta w związku ze złożoną reklamacją.

 1. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności.

 2. Reklamacje należy składać na adres Sprzedającego.

 3. Reklamacja powinna zostać wysłana na adres Sprzedawcy wraz z dowodem zakupu. Jeżeli Klient żąda doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową albo odstępuje od zawartej umowy sprzedaży w całości lub w części do pisma reklamacyjnego powinien dołączyć reklamowany produkt.

 4. Sprzedawca zobowiązany jest udzielić pisemnej odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.

§ 8

Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych.

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca.

 2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do Klienta. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

 3. Dane osobowe płatników korzystających z metody płatności objętej systemem paypro są przekazywane do przelewy24.pl, który jest administratorem baz danych osobowych. Przelewy24.pl przetwarza dane osobowe w celu realizacji płatności za złożone Zamówienia.

 4. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:

a) Klienci posiadający konto w Sklepie internetowym mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta,

b) weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez kontakt z administratorem Sklepu drogą poczty elektronicznej lub telefoniczną,

c) Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie w ramach udostępnionych opcji.

 1. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Sprzedającego drugiej stronie treści zawieranej umowy:

a) utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży,

b) utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu,

c) Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie

teleinformatycznym Sprzedającego oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

§ 9

Zmiana Regulaminu.

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.

 2. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.

 3. Zmieniony Regulamin obowiązuje po upływie czternastu dni od dnia poinformowania Klienta, o ile Klient w tym okresie nie złoży oświadczenia o braku zgody na dokonanie zmiany Regulaminu. W przypadku złożenia takiego oświadczenia umowa ulega rozwiązaniu a konto Klienta zostaje usunięte. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na realizację złożonych zamówień przed upływem powyższego okresu, które realizowane są zgodnie z dotychczas obowiązującym Regulaminem.

 4. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.

 5. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

§ 10

Postanowienia końcowe.

 1. Kontakt ze Sprzedającym można uzyskać: pod numerami telefonów: 790 290 633 koszt połączenia za minutę połączenia - według stawek operatora lub korzystając z adresu poczty elektronicznej: info@chrupka.eu

 2. Wszelkie opisy i zdjęcia produktów w Sklepie internetowym mogą stanowić przedmiot praw autorskich a ich dalsze wykorzystywanie jest zabronione bez wcześniejszej zgody Sprzedawcy wyrażonej w formie pisemnej.

 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku a o prawach konsumenta oraz przepisy kodeksu cywilnego.

 4. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów wynikłych na tle zawartej umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

 5. Regulamin niniejszy nie ogranicza jakichkolwiek praw Konsumenta gwarantowanych Konsumentowi obowiązującymi w chwili zawarcia umowy przepisami prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które to przepisy stosuje się w pierwszej kolejności z wyłączeniem postanowień Regulaminu, które te prawa mogłyby ograniczać.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Administrator Danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wytwórnia Pasz „LIRA” Sp. z o.o. z siedzibą w Krzywiniu , ul. Gen. Chłapowskiego 36 ; NIP: 698-13-88-000, REGON: 411502309. (dalej jako: „Sprzedawca”). Ze Sprzedawcą można się skontaktować poprzez adres e-mail: info@chrupka.pl, lub pisemnie: Wytwórnia Pasz „LIRA” Sp. z o.o., ul. Gen. Chłapowskiego 36 ,64-010 Krzywiń .. Ze Sprzedawcą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania

Cel przetwarzania

Podstawa prawna przetwarzania z rozporządzenia nr Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
(RODO)

Prawnie uzasadniony cel, jeśli występuje

Zarządzanie Kontem Klienta w sklepie internetowym Sprzedawcy

Przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)

Realizacja łączącej Panią/Pana ze Sprzedawcą umowy, w tym informowanie o zamówionych produktach, usługach, rozpatrywanie skarg, reklamacji, gwarancji, zwrotów

Przetwarzanie niezbędne jest do wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a w zakresie w jakim stroną umowy jest konsument przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)

Prowadzenie dokumentacji księgowo – podatkowej

Przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)

Ewentualne ustalenie, dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami

Przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed zgłoszonymi roszczeniami w postępowaniach sądowych, egzekucyjnych, lub przed innymi organami państwowymi.

Prowadzenie działań marketingowych produktów i usług własnych bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej

Przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

Prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność

Prowadzenie działań marketingowych produktów i usług własnych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w tym przesyłanie przez Sprzedawcę Newslettera

Przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody (Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną i Ustawa prawo telekomunikacyjne)

Odbiorcy danych

Administrator może przekazywać Pani/Pana dane wyłącznie zaufanym odbiorcom takim jak organy państwowe lub inne podmioty uprawione na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na Spółce obowiązków, dostawcom usług IT, hostingu poczty, systemów informatycznych, podmiotom świadczącym usługi księgowe, pocztowe lub kurierskie, finansowe, kancelariom prawnym (którzy świadczą usługi dla Sprzedawcy). W przypadku, gdy wybierze Pani/Pan płatność poprzez system płatności elektronicznych, Pani/Pana dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności do pośrednika płatności.

Czas przechowywania danych

Administrator będzie przetwarzał dane osobowe Klienta w sklepie internetowym przez cały okres utrzymywania statusu zarejestrowanego Klienta, tj. do momentu aż zdecyduje się wyrejestrować. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe przez cały czas trwania umowy, tj. przez czas potrzebny m. in. do zarządzania zakupem nabytych produktów, usług, ewentualnych zwrotów towarów, skarg, reklamacji, gwarancji oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji związanej z wyżej określonymi celami, ustalonym zgodnie z odrębnymi przepisami. W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie zgody – do momentu jej cofnięcia. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane będą przetwarzane dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Sprzedawcy, Pani/Pana dane mogą być przez Sprzedawcę przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń + 1 rok licząc od końca danego roku kalendarzowego, w którym nastąpiło przedawnienie.

Państwa Prawa

W związku z tym, iż Sprzedawca przetwarza Państwa dane osobowe, mają Państwo prawo do:

 • uzyskania dostępu do treści Państwa danych osobowych,

 • żądania sprostowania Państwa danych osobowych,

 • żądania usunięcia Państwa danych osobowych,

 • żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych (których przetwarzanie opiera się na prawnie uzasadnionym interesie administratora),

 • przenoszenia danych osobowych (na których przetwarzanie wyraziliście Państwo zgodę lub które przetwarzane są na podstawie umowy),

 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody),

 • wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (w razie uznania, iż przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych narusza przepisy RODO)

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne dla zawarcia umowy, wykonania umowy, rozliczenia prowadzonej działalności. Niepodanie danych osobowych będzie wiązać się z niemożliwością zawarcia umowy, wykonania umowy, rozliczenia prowadzonej działalności.

Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych w celu utworzenia Konta Klienta, w celach marketingowych produktów i usług własnych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w tym przesyłania przez Sprzedawcę Newslettera jest Państwa zgoda. Mogą Państwo z łatwością cofnąć zgodę w dowolnym momencie. Aby to zrobić proszę przesłać e-mail na adres: info@chrupka.pl, lub pisemnie: Wytwórnia Pasz „LIRA” Sp. z o.o. Gen. Chłapowskiego 36, 64-010 Krzywiń.

Regulamin korzystania z kuponów rabatowych

(obowiązuje od 1 kwietnia 2021 r.)

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Promocji „kupon rabatowy", który to kupon wystawiany jest przez

Wytwórnię Pasz „LIRA” Sp. z o.o.

Adres: ul. Gen. Chłapowskiego 36, 64-010 Krzywiń

NIP: 698 13 88 000, zwana dalej Wystawcą.

2. Możliwość uzyskania kuponu rabatowego może być ograniczona czasowo lub obowiązuje do odwołania.

3. Promocja „kupon rabatowy" oznacza wszelkie formy obniżenia ceny zakupu towarów za pomocą wystawienia unikalnego kodu rabatowego, zwana dalej kuponem rabatowym lub Promocją.

4. Z kuponu można skorzystać poprzez dokonanie zakupów tylko i wyłącznie w sklepie internetowym Wystawcy, z zarejestrowaną domeną pod adresem: www.chrupka.pl, składając zamówienie w dowolnej oferowanej przez Wystawcę formie.

5. Uczestnikiem Promocji może być tylko i wyłącznie osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

Osoba, która nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, może otrzymać kupon rabatowy i zrealizować go za zgodą przedstawiciela ustawowego.

6. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Wystawcy, ani członkowie ich najbliższej rodziny (małżonkowie, zstępni, wstępni, rodzeństwo, powinowaci do II stopnia oraz osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia). Przez „pracowników” rozumie się również osoby wykonujące stale usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej.

7. Kupony rabatowe nie mogą być sumowane (w jednej transakcji zakupu można użyć tylko jednego kuponu).

8. Kupon rabatowy może obniżyć tylko i wyłącznie cenę pasz dla koni i ma zastosowanie tylko dla towarów oferowanych w pełnej cenie. Nie można użyć kuponu dla produktów, które mają już obniżoną cenę, cenę promocyjną.

9. Kuponu rabatowy można użyć najpóźniej w ostatnim dniu jego ważności.

10. Posiadaczowi kuponu rabatowego nie przysługuje prawo do otrzymania równowartości rabatu w formie ekwiwalentu pieniężnego.

11. Jeżeli kupon został użyty niezgodnie z regulaminem, Wystawca zastrzega sobie prawo do anulowania zamówień, w których wykorzystano kupon, o czym poinformuje Uczestnika promocji.

12. Wszelkie reklamacje związane z promocją, o której mowa w regulaminie, należy kierować pisemnie bezpośrednio do Wystawcy pod adresem info@chrupka.pl

13. Wykorzystanie kuponu oznacza zgodę Uczestnika promocji na warunki niniejszego regulaminu.

14. Regulamin korzystania z promocji jest dostępny na stronie www.chrupka.pl/regulamin

15. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

16. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Promocją będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

17. Zasady przeprowadzania Promocji określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter jedynie informacyjny.

18. Odpowiedzialność Wystawcy względem uczestnika Promocji, jest każdorazowo ograniczona do wysokości kuponu rabatowego.

19. Administratorem danych osobowych zebranych podczas Akcji promocyjnej kupon rabatowy jest Wytwórnia Pasz Lira, ul. Chłapowskiego 36, 64-010 Krzywiń.

20. Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podane dane będą przetwarzane w celu realizacji przeprowadzenia Akcji promocyjnej „kupon rabatowy”. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, choć niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Akcji promocyjnej.

21. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2021 r.